dimecres, 11 de gener del 2012


Estatuts Bàsics
Associació universitària Amics del periòdic Lo Campus / Universitat de Lleida”


Títol I. OBJECTE, DOMICILI i ÀMBIT

Article 1: 
Es constitueix amb el nom oficial i formal de “Associació universitària Amics del periòdic Lo Campus / Universitat de Lleida” i amb la denominació abreujada de difusió pública de “AMICS DE LO CAMPUS / UdL”, una associació universitària que tindrà les següents finalitats:

a) Fomentar i donar a conèixer al periòdic universitari de les Terres de Lleida i Aran, LO CAMPUS com a projecte editorial d’emprenedors, tot col·laborant amb la seva associació cultural editora i amb l’equip de la seva Redacció.

b) Fomentar la relació i la col·laboració de LO CAMPUS amb tota la comunitat universitària  -estudiants, PDI i PAS-  de la Universitat de Lleida,  i  també de tota la comunitat educativa de la Val d’Aran.

c) Buscar recursos humans, materials i econòmics pel periòdic LO CAMPUS impulsant accions editorials, comercials, convenis, subvencions, donacions, patrocinis, mecenatges i esponsoritzacions

d) Promoure el periodisme escrit i audiovisual en català i occità especialitat en educació, tant amb el seu àmbit universitari com de secundària.

e) Fomentar la relació i la col·laboració amb altres publicacions i comunitats universitàries.

f) Promoure la internacionalització dels estudis i recerca universitària de les Terres de Lleida


Article 2 :
Tindrà la seva seu ¡ domicili en la pròpia seu de la redacció de Lleida de LO CAMPUS, carrer Pere de Cabrera 12, 2on 9a, 25001 Lleida.

Article 3:
L’àmbit d’acció en què es desplegaran principalment les seves funcions serà les Facultats i Escoles de la Universitat de Lleida, així com l’àrea d’influència de la pròpia universitat, incloent-hi els centres de secundària de les Terres de Lleida i Aran.

Títol II. MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ

Article 4:
L’Associació estarà integrada per membres de la comunitat universitària de la UdL i també serà oberta a tothom que vulgui fer costat al projecte de premsa universitària de LO CAMPUS, tant si és de la nostra demarcació universitària de Catalunya com si ho és d’un altre, a nivell estatal i internacional..

Article 5:
L’Associació estableix  tres classes de socis i sòcies:

a) Numeraris: Persones físiques o jurídiques que contribueixen al sosteniment de l’associació amb la quota anual que acordi l’Assemblea General.

b) Honoraris: Les persones físiques o jurídiques, membres de l’Associació, que, en reconeixement de la seva tasca en benefici de l’associació, siguin nomenades com a tals per l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva o del vint per cent del nombre total de membres de l’entitat.

c) Protectors: Les persones físiques o jurídiques que contribueixen al sosteniment de l’associació amb una quota superior a la que els hi correspondria per la seva afiliació, d’acord amb les tipologies i imports que acordi l’Assemblea General

L’admissió ¡ la separació de socis i sòcies serà competència de la Junta directiva.
Les persones separades de l’associació tindran dret a recurs davant l’Assemblea
General en la seva reunió immediatament posterior.

Article 6:
Les persones associades tindran els drets següents:
a) Assistir a les Assemblees Generals.
b) Veu ¡ vot a les Assemblees Generals ¡ possibilitat d’expressar-hi lliurement les
seves opinions.
c) Elegir i ésser elegits i elegides membres de la Junta Directiva.
d) Contribuir a assolir les finalitats específiques de l’Associació.
e) Informar ¡ rebre informació de les actuacions i de la vida de l’Associació.
f) Rebre informació periòdica de les novetats de les edicions de LO CAMPUS i especialment rebre la versió digital d’aquesta publicació i dels seus suplements.
g) Rebre informació de tots els actes que organitzen LO CAMPUS i l'Associació, per mitjà de d’una agenda trimestral i d’altres vies de difusió.
h) Obtenir descomptes en les activitats que requereixen pagament i en les
publicacions de les edicions de LO CAMPUS.
i) Exercir tots els drets que es derivin dels estatuts.

Tanmateix també tindran els deures següents:
a) Ajustar la seva actuació a aquests estatuts.
b) Observar els acords acceptats majoritàriament per l’Assemblea General.
c) Pagar les quotes establertes per l’Assemblea General que contribueixen al
sosteniment de l’Associació, excepte en el cas dels Amics honoraris.
d) I, en general, tots aquells deures que es derivin d’aquests estatuts.

Títol III. MITJANS ECONÒMICS

Article. 7:
Els mitjans econòmics que tindrà l’Associació seran:
a) Les aportacions dels socis i sòcies.
b) Les subvencions i les aportacions de tota mena.

Aquests recursos econòmics seran invertits en el compliment de les finalitats de
l’Associació. No es pot perseguir un resultat lucratiu per a les persones associades.
Les quotes o aportacions es fixaran en l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

Article 8:
L’Associació tindrà plena personalitat jurídica i podrà adquirir, retenir i alienar tota classe de béns d’acord amb la legislació vigent i amb les prescripcions d’aquests estatuts.


Títol IV. GOVERN

Article 9:
L’Associació estarà regida i governada per l’Assemblea General i la Junta Directiva.

Article 10:
L’Assemblea General estarà integrada per tots els socis i sòcies de l’Associació, numeraris, honoraris i protectors, els quals tindran veu ¡ vot.
L’Assemblea General es reunirà en sessions ordinàries i extraordinàries.

Article 11:
Cada any se celebrarà l’Assemblea General en sessió ordinària el dia que determini la Junta Directiva dins el primer trimestre de l’any.
En aquesta sessió es donarà a conèixer la memòria d’activitats, s’efectuarà l’aprovació dels comptes, dels projectes i dels pressupostos per l’any vinent i es farà la renovació de càrrecs vacants.

Article 12:
L’Assemblea General es reunirà en sessió extraordinària sempre que ho demani la Junta Directiva o el deu per cent del nombre total dels socis de l’entitat per mitjà d’un escrit que especifiqui el motiu de la convocatòria.

Article 13:
Les reunions de Junta i de l’Assemblea General se celebraran sempre a convocatòria única, sigui quin sigui el nombre de socis i sòcies que hi concorri;
seran presidides pel president o presidenta, que dirigirà els debats, farà les proposicions ¡ les sotmetrà a votació. La convocatòria es farà per mitjà de cartes adreçades als socis i sòcies en un termini de deu dies abans de la reunió, en les quals s’expressarà el dia, el lloc, l’hora i l’ordre del dia. Els acords seran ferms quan els vots presents afirmatius superin els negatius i en cas d’empat decidirà el vot del president o presidenta. Els acords es faran constar en una acta que signarà el secretari o secretària juntament amb el president o presidenta.

Article  14:
Correspondrà a l’Assemblea General:
1) Elegir el president o presidenta i els o les vocals, a proposta de la Junta Directiva o d’un deu per cent del nombre total de socis i sòcies de l’entitat.
2) Acordar per majoria absoluta els vots de cessament dels membres de la Junta
Directiva abans de l’acabament del seu mandat.
3) Acordar per majoria dels dos terços de vots la reforma dels estatuts.
4) Aprovar o rebutjar l’estat de comptes, els projectes, les quotes i els pressupostos que se li presentin.
Totes les altres activitats de l’entitat estaran encomanades a la Junta Directiva.

Article 15:
La representació i la gestió econòmica, administrativa i cultural correspondran a la Junta Directiva, la qual estarà formada per: el president o presidenta, el vice-president o vice-presidenta, el secretari o secretària, el tresorer o tresorera, entre dos i sis vocals més i un vocal nat que serà el director o directora de la publicació  LO CAMPUS.
Els càrrecs, a excepció del de la direcció de LO CAMPUS, es renovaran cada quatre anys i cada dos anys se’n renovarà la meitat.
En cas de produir-se la vacant d’un càrrec dins el període de quatre anys, la Junta directiva podrà nomenar a una persona que al seu criteri pugui ocupar el lloc vacant. Aquest nomenament serà interí fins que la següent Assemblea General el confirmi.

Article 16:
La Junta directiva haurà de ser convocada en un mínim de sis reunions
anyals: a la reunió hi haurà d’assistir la meitat més un dels seus membres i els acords es prendran per majoria simple dels assistents. En cas d’empat, decidirà el vot del president o presidenta.

Article 17:
El president o presidenta, o el membre de la Junta directiva en qui delegui, assumirà la representació de l’Associació, presidirà tots els seus actes, convocarà les reunions de la Junta directiva, executarà els seus acords i ordenarà els pagaments.
El vice-president o vice-presidenta substituirà el president en totes les ocasions que sigui necessari. El secretari o secretària coordinarà la gestió de l’entitat, portarà i custodiarà la seva documentació i redactarà les actes i els altres documents.
El tresorer o tresorera custodiarà els fons econòmics de l’Associació, efectuarà els cobraments ¡ els pagaments i portarà la comptabilitat.
La resta de vocals de la Junta directiva tindran al seu càrrec aquelles activitats que els confiï la pròpia Junta directiva encaminades a la realització de les finalitats de l’entitat.

Article 18:
Els únics mitjans econòmics que tindrà l’Associació seran els previstos a l’article 7 i, per tant, els límits del pressupost anual els determinarà la quantia total dels esmentats mitjans. Els comptes executats I el pressupost, s’aprovaran anualment a l’Assemblea General.


Títol V. DISSOLUCIÓ

Article 19:
L’Associació es podrà dissoldre per acord de la majoria absoluta dels seus socis i sòcies, pres en Assemblea General i en sessió extraordinària convocada específicament per a aquesta finalitat.
En aquest cas la Junta directiva farà les funcions de liquidació i el remenen, així com tota la seva documentació, es lliurarà a l’editora de LO CAMPUS.


DISPOSICIÓ FUNDACIONAL

El membres de la comunitat universitària de la Universitat de Lleida que han fundat l’associació universitària AMICS DE LO CAMPUS / UdL és constitueixen com a Junta Directiva  i comencen el desplegament de l’associació i la seva inscripció  al Registre d'Associacions d'Estudiants de la Universitat de Lleida; fins que l’associació  sigui legalitzada amb caràcter oficial i reconeguda la seva personalitat jurídica pels organismes competents de la Generalitat de Catalunya.n